Medlemsinformation

Medlemsinformation

Vad är en bostadsrättsförening och vad är bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att utan tidsbegränsning till medlemmar upplåta lägenheter mot ersättning. En sådan upplåtelse kallas bostadsrätt.


Detaljerad information finns under Att bo i bostadsrätt.


Vem som bestämmer i en bostadsrättsförening beror på vad det gäller. Vissa saker som påverkar andra boende måste beslutas av styrelsen, och vissa saker måste avgöras av föreningsstämmans årsmöte, där alla medlemmar deltar. Föreningsstämman beslutar bland annat om resultat- och balansräkningen, hur vi ska använda överskott eller underskott i budgeten, och vilka som ska sitta i styrelsen.


Styrelsen är föreningens verkställande organ, och ansvarar för förvaltning, beslutar om årsavgifter (det som ofta felaktigt kallas "hyran"), vilka som kan bli medlemmar och uppsägning om bostadsrätten har misskötts eller förverkats.


Det är i princip du som boende som bestämmer över din lägenhet, och ansvarar för skötsel och underhåll. Om du vill göra en stor förändring i lägenheten, som kan påverka dina grannar eller den som tar över lägenheten efter dig, måste du ha styrelsens godkännande.


Det är viktigt att förstå att du inte äger själva lägenheten. Man säljer inte själva lägenheten utan man överlåta rätten till bostaden. Det är föreningen som äger huset och lägenheterna, och har upplåtit lägenheterna med bostadsrätt. Den som har bostadsrätten har rätt att använda lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrätten kan säljas, ärvas, ges som gåva eller bytas.
Avtal om köp, byte och gåva av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av säljare och köpare. Det skall även innehålla uppgift om lägenhet och pris. Avtales är annars ogiltigt.


Den som fått bostadsrätten överlåten på sig måste emellertid antas som medlem av styrelsen för att kunna utöva bostadsrätten, d v s disponera över lägenheten.


Pantsättning av bostadsrätt

Den som förvärvar en bostadsrätt genom t ex köp har i regel inte pengar till hela köpeskillingen. Det kan vara insatsen när upplåtelse sker första gången eller det belopp den bostadsrättshavaren som säljer vill ha. Köparen kan då låna pengar hos en bank eller annar kreditinstitut till den del av priset som köparen inte kan finansiera själv. Bostadsrätten kan då fungera som säkerhet för lånet genom att den pantsätts.


Pantsättning sker genom att köparen/låntagaren skriver på en panthandling hos banken, som underrättar föreningen om att pantsättningen skett. Föreningen skall notera pantsättningen i sin lägenhetsförteckning.


Om bostadsrättten inte redan är pantsatt kan givetvis en bodstadsrättshavare även i övrigt låna pengar med bostadsrätten som säkerhet (pant).


Vad betalar Du till föreningen


Årsavgift

Årsavgiften skall täcka föreningen drift- och kapitalkostnader. Den bestäms av styrelsen enligt föreningen behov och föredelas enligt de grunder som finns i stadgarna. Det är vanligt att insatserna fungerar som fördeningsavtal, d v s som norm för hur olika avgifter skall fördelas mellan bostadsrättshavarna. Man kan säga att årsavgiften motsvarar den hyra en hyresgäst betalar till hyresvärden.


Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften får av föreningen tas ut av säljaren i samband med en överlåtelse av bostadsrätten och endast om stadgarna medger det. Avgiften är rekommenderad till maximalt 2,5% av basbeloppet. Alla föreningar tar inte ut överlåtelseavgift.


Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgiften, som får tas ut om stadgarna medger det, skall täcka föreningen kostnad i samband med att en pantsättning av bostadsrättslägenhet meddelas till föreningen. Avgiften är rekommenderad till maximalt 1% av basbeloppet.


Dina rättigheter

Du disponerar utan tidsbegränsning över lägenheten och de gemensamma utrymmena. Du kan alltså inte bli "uppsagd" (se dock under "Dina förpliktelser").


Du har rätt att vara med och besluta på föreningsstämma. Det kan också ses som en skyldighet att delta i stämman och låta sig väljas till olika förtroendeposter i föreningen. Det kan vara lämpligt att förtroendeposterna "roterar".


Dina förpliktelser

Du har de förpliktelser som redovisas i 28 § t.o.m. 39 § i föreningens stadgar.


Råd och tips


Spara energi

Du kan spara energi och därmed hålla kostnaderna för föreningen nere och samtidigt få ett bättre inomhusklimat i lägenheten.


vädra genom snabba korsdrag

skölj inte disk under rinnande vatten

ställ inte möbler framför radiatorerna

låt laga kranar och wc-stolar om de står och droppar

Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t ex bli ersättningsskyldig om Ditt akvarium eller Din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom.


Se till att Du har en bra hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag har speciella bostadsrättsförsäkringar, som täcker mer än en vanlig hemförsäkring.


Förvara inte stöldbegärlig egendom i vindskontor och när Du lämnar lägenheten - lås ordentligt - tänk på fönstren - skylta inte med Din frånvaro.


Du kan komplettera inbrottsskyddet med en säkerhetsgrind eller med ett godkänt inbrottslarm. Anlita en installatör, som är godkänd av Polismyndigheten.


Hänsyn till grannar

För alla som bor i fastigheten skall trivas måste alla ta hänsyn till varandra:


Tänk på att grannarna om Du spelar piano, lyssnar på radio eller ser på TV sent. Det kanske stör.

Undvik att gå med hårda skor inne. Ljudet fortplantar sig till övriga delar av huset och kan störa inte bara de närmaste grannarna. Detsamma gäller när man borrar eller spikar i väggar.

Mata inte fåglar från balkongen och fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat som faller till marken kan locka till sig råttor.

Skaka inte mattor och andra föremål från balkongen och fönster. Grannen under kanske har sitt fönster öppet.

Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.

Husdjur kan vara ett problem. Det finns många människor som lider av någon slags allergi.

Trivselregler

Det ska vara trivsamt att bo. Trivselregler (tidigare kallat ordningsregler) är till för medlemmarnas gemensamma trevnad och grundas på stämmobeslut den 23 maj 1996. Dessa reviderades av stämman den 26 maj 2004.


Alla medlemmar är skyldiga att följa reglerna. Samtliga medlemmar skall verka för att sparsamhet och försiktighet iakttas med gemensamma medel och anläggningar.


Balkonglådor

Allmänt förbud mot att hänga balkonglådor på utsidan av balkongräcket.


Husdjur

Husdjur får inte vistas lösa, rastas på gemensamma ytor eller vistas på våra lekplatser. Ägaren är ansvarig för att djuren inte för oljud eller förorenar inom föreningens område.


Träfflokalen (Lillhagsvägen 28)

Träfflokalen, "lilla lokalen", ska kunna utnyttjas kollektivt av föreningens medlemmar, och kunna abonneras för enskilt bruk.


Regler för träfflokalen:


Efter kl. 22.00 skall det vara tyst UTANFÖR lokalen:

Tänk på att hälften av föreningens medlemmar har sina lägenheter mot gården.

Samtal, skratt och skrik hörs väldigt bra!

Stäng dörren och fönstren om ni spelar musik på högvolym.

Håll rent utanför lokalen. Cigarettfimpar kastas i det svarta "fimpröret" utanför ytterdörren:

Den som lånar lokalen ansvarar för att gästerna följer reglerna.

Instruktioner för diskmaskin, micro, spis, kyl och frys finns i pentryt.

Kostnader för att reparera eventuella skador på golv/väggar/tak, inredning, fönster, köksutrustning etc. skall den som lånar lokalen ersätta.

Lokalen kostar 500 kr att låna. Depositionsavgiften är  500 kr.

Depositionsavgiften återlämnas när städningen är godkänd, följ städinstruktionerna som finns i lokalen.

Nyckeln återlämnas till lokalansvarige efter överenskommelse.

Parkering

Trafik med motorfordon på gården är förbjuden mellan kl 22.00-08.00. Fordon vars totalvikt överskrider 3,5 ton får ej införas innanför bommen. Parkering på gården och i vändplan är förbjuden. Efter i- och urlastning skall fordonet flyttas till lämplig parkeringsplats. Bilvård är ej tillåten på gården.


Sopor

Sopor stående i trapphus är en sanitär olägenhet och får inte förvara där ens tillfälligt. Det är inte tillåtet att kasta någon form av elektroniska eller elektriska produkter i kärlen i soprummet. I föreningen tillämpas källsortering. Grovsopor hänvisas till kommunens miljöstationer.From 1/3-2023 sorterar vi matavfall som slängs i bruna kärl inne i soprummet (gårdshuset).endast papperspåsar slängs i kärlen( INTE PLASTPÅSAR)


Parabolantenn, utomhusantenn m.m.

Om medlemmen vill sätta upp utomhusantenner, parabolantenner, markiser, skyltar eller dylikt utanfår lägenhetens väggar skall det innan uppsättning skriftligen godkännas av styrelsen med ett avtal där lägenhetsinnehavaren/arna med underskrifter accepterar villkoren. Parabolantenner (eller liknande) får endast installeras på balkongen och där samtliga delar är innanför balkongräcket. Under inga omständigheter får man fästa anordningarna på husens fasader, tak, fönster, golv eller väggar.


Tvättstugan

Om du ej utnyttjar din bokade tid inom en timme från tvättidens start får någon annan utnyttja tvättiden. Tvättvagnar och andra tillbehör tillhör tvättstugan och får ej lämna denna.

Eventuella maskinfel eller andra skador anmäls till portombud eller styrelsen.


Innan tvättidens slut:


rengör tvättstugan

rengör filtret i torktumlare och torkskåp

se till att samtliga fånster är stängda och låsta

sätt bokningscylindern i parkeringshålen på bokningstavlan.

kom överens med den som har nästa tvättid om tvätt kan vara kvar i torkskåp eller torktumlare

Överlåtelse – uthyrning

Vid överlåtelse och uthyrning av lägenhet skall standardformulär användas. Blanketter erhålls via förvaltaren. Dessa skall vara underskrivna av båda parter samt av styrelseledamöter. ånskemålet tas upp på nästkommande styrelsemåte för beslut. Efter styrelsens beslut träder överlåtelsen/uthyrningen i kraft.


Inköp för föreningens räkning får endast ske efter godkännande av styrelsen.


Hänsyn

Boende inom föreningen och deras gäster skall iakttaga hänsyn mellan klockan 22:00-08:00, d.v.s. inte smälla i dörrar, spela hög musik. Undvik att bada samt att utnyttja egen tvätt- och diskmaskin efter klockan 22:00. Det samma gäller spikning, borrning i vägg, tak och golv.


Felanmälan

Kontakta styrelsen eller portombud, se anslag i porten.


Grillning

Grillning på balkong, uteplats eller innergård är ej tillåtet. All grillning utomhus hänvisas till fåreningens grillplats.


Stadgar för bostadsrättsföreningen Älvsjöbadet nr 1

Föreningens stadgar hittas här.


Styrelseledamöter

Vid årstämman 2022 valde föreningen följande personer att vara styrelse för föreningen:


Ordförande

Anette Olenmark

Vice Ordförande:

Pernilla Brattfalk

Ekonomiansvarig

Peter Berglund

Sekreterare

Tinn Matsdotter

Suppleanter

Ivan Milles

Magnus Fransson


Portombud

Styrelsen har beslutat att en medlem i varje hus, skall utses till Portombud och vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Portombudssysslan är ett frivilligt åtagande som inte är betungande och kan alterneras mellan alla medlemmar i trapphuset, som är villiga att ställa upp. Till portombuden utgår ett mindre arvode, vars storlek bestäms på årsstämman. Några av portombudets uppgifter är följande:


Ta emot felanmälan från medlemmarna, åtgärda enklare fel, om felet inte går att åtgärda, rapportera felet till styrelsen för åtgärd.

Kontrollera att all allmänbelysning fungerar i entrén och i trapphuset.

Om någon medlem ignorerar vissa av trivsamhetsreglerna, påpeka för vederbörande att för allas trevnad är det bäst att reglerna följs av alla.

Tillse att material och redskap som föreningen tillhandahåller, i tvättstugan, inte saknas.

Delta i inledningen av varje styrelsemöte och rapportera hur det står till i resp. trapphus.

Nuvarande portombud är:

Port 30, 32, 36: Lars-Ove Norr.

Årsredovisningar och protokoll

Årsredovisningar hittas här.


Protokoll från ordinarie årstämma hittas här.

Tvättstugor

Det finns en tvättstuga i varje hus och en gemensam grovtvättstuga för bostadsrättsföreningarna i samfälligheten Liggmilan Den ligger på gaveln i den stora föreningsbyggnaden. Kontakta styrelsen för tillgång till nyckel till grovtvättstugan.


Skötselinstruktioner finns uppsatta i varje tvättstuga, samt under fliken Info till våra medlemmar/trivselregler.


Sortering av avfall

Den här informationen är under uppdatering!


Miljöbalken 15 kap. 11§ föreskriver att allt avfall skall samlas in och hanteras i enlighet med, av kommunen upprättad renhållningsordning och avfallsplan.


Av Stockholms Stad Trafikkontoret upprättad renhållningsordning och avfallsplan föreskrivs följande: ”Alla hushåll ska sortera sina förpackningar ur hushållssoporna. Förpackningar sorteras ut i fyra olika slag: glas (färgat och ofärgat), metall, papper, samt hårdplast.”


Beträffande grovavfall säger renhållningsordningen följande; Grovavfall ska lämnas till av fastighetsinnehavaren anvisad plats inom fastigheten eller dess närhet. Enskilda hushåll kan även lämna sorterat grovavfall vid kommunens återvinningscentraler. Renhållningsordningen säger vidare att elavfall skall hållas skilt från övrigt avfall.


Vår förening har beslutat att följande skall gälla:

Följande fraktioner skall sorteras och läggas i separata uppsamlingskärl:


Förpackningar av färgat glas

Förpackningar av ofärgat glas

Förpackningar av plast

Förpackningar av metall

Förpackningar av papper och wellpapp

Tidningar, kataloger och tidskrifter

Alla eldrivna apparater, samt elektronikapparater, även de som har varit batteridrivna, läggs i uppsamlingskärlet. De apparater som är för stora för att få plats i uppsamlingskärlet (TV-apparater, Datorer m.m.) skall, av medlemmen själv, transporteras, eller låta transportera, till någon av de fyra återvinningscentraler, som kommunen har. Den närmaste ligger vid Årstafältets södra del intill Huddingevägen.

Lysrör

Glödlampor

Batterier

Grovavfall

Vår förening tillämpar följande rutiner för grovavfall: två gånger per år beställer styrelsen en stor tom container,  i samband med vår –och höststädningen av mark -och grönytorna, . Då kan medlemmarna dumpa allt sitt grovavfall, utom el-avfall, och miljöfarligt gods i containern


Om någon medlem måste dumpa grovavfall mellan dessa tillfällen, måste egen transport ske till återvinningscentralen.


Om någon avfallsbehållare är överfylld och inte tömd TÄNK DÅ PÅ ATT INTE STÄLLA AVFALLSPÅSAR PÅ GOLVET för då fungerar inte hämtningen av avfallet. Ta hem påsen och vänta på att behållaren blir tömd.


Behållare för hushållsavfall är placerade bakom inkastluckor i ytterväggen på gårdshuset.


Behållare för förpackningar, tidningar och elavfall är placerade i källsorteringsrummet i gårdshuset.


Containers för grovavfall placeras på vändplanen.


Cyklar, mopeder och barnvagnar


Cyklar

Cykelförvaring finns dels i cykelrum i gårdshuset och dels på gården i cykelställ. I cykelrummet skall cyklarna placeras i cykelställen. Cyklar får inte placeras i mittgången. Om alla cykelställ är upptagna och cykelrummet är fullt måste tillkommande cyklar placeras på gården. Barncyklar kan placeras på hyllor på väggarna.


Cyklar får ej placeras i trapphusen!


Mopeder

Mopeder får parkeras ute vid innegården i mopedställen. Om mopeden läcker olja måste ett oljetråg placeras på golv under oljedroppet. Oljetråget skall tömmas och avlägsnas från golvet när mopeden används.


Barnvagnar

Barnvagnsförvaring får ske i separat barnvagnsförråd i gårdshuset om plats finns. I övrigt måste barnvagnsförvaring ske i bostaden eller i vindsförrådet.


Barnvagnar får inte parkeras i trapphusen!


Nyckelbricka

Tillträde till cykelrum och barnvagsförvaringen sker med samma nyckelbricka som används till husportarna.


Trädgårdsgruppen

Medlemmarna har tidigare gemensamt beslutat att för att slippa betala för skötsel och förnyelse av planteringar och gräsytor, skapa en frivillig trädgårdsgrupp, som tar hand om detta arbete, mot ett mindre arvode, vars storlek bestäms av årsstämman.

Några av trädgårdsgruppens uppgifter är följande:


Att vattna föreningens alla planteringar.

Att nyplantera och omplantera, ettåriga –och perenna växter vid behov.

Att inköpa växter och förbrukningsmaterial vid behov.

Att klippa gräset vid behov.

Att rensa ogräs vid behov.

Att utse ställföreträdande vattnare vid längre bortovaro t.ex. semester

Att i samråd med styrelsen se till att större buskar och träd beskärs i erforderlig omfattning.

Snöskottning

Snöröjningen på bostadsrättsföreningens gård och gångytor sköts av Hus o Villa trädgårdar . Hus o Villa trädgårdar svarar även för snörojningen längs hela Lillhagsvägen, inklusive tillfartsvägar till parkeringsplatserna. Snöröjningen av de enskilda parkeringsplatserna är dock bilägarnas egna ansvar.


Bostadsrättsföreningen har snöskyfflar och en snöslunga som används för snöröjning av förskolans gård och for akuta insatser innan entreprenören har hunnit påbörjar sitt arbete.


Lägenhetsvärme

För att förbättra komforten och spara energi har vi injusterat värmesystemet i fastigheterna. Det innebär rent praktiskt att vi fördelar värmen rättvist så att alla lägenheter får rekommenderade 20-21 grader. Utmärkande för ett injusterat värmesystem är bland annat att temperaturskillnaden mellan värmeelementets övre och nedre del ökar. Känns elementet kallt nedtill är det inte ett tecken på att det är fel på värmen utan ett gott tecken på att värmesystemet fungerar som det ska.


Hur fungerar en termostatventil?

Belysning, hushållsapparater, sol och människor ger ett värmetillskott i lägenheten som man bör ta vara på. Därför har vi installerat termostatventiler på alla värmeelement. När temperaturen i ett rum stiger över 21 grader minskar termostatventilen automatiskt värmen från elementet. Elementet kan till och med bli helt kallt om värmetillskottet är mycket stort. På motsvarande sätt höjs värmen om rumstempefaturen sjunker under 21 grader.


Du kan själv, med hjälp av termostatventilen, sänka värmen i till exempel ett sovrum eller rum som inte används. Tänk då på att stänga, dörren/dörrarna till rummet, annars kan det bli svårt att få en lägre rumstemperatur. Steget mellan varje markering på termostatventilen motsvarar ungefär 1 grad rumstemperatur.


Luftcirkulationen

För att värmesystemet ska fungera är det viktigt att du underlättar luftcirkulationen kring termostatventilen. Möbler, gardiner och andra föremål som placeras framför värmeelementen kan orsaka att rumstemperaturen blir för låg. Kontrollera därför först luftcirkulationen så att termostatventilen verkligen kan fungera innan du ringer och meddelar om fel på värmen.