Sopor och avfall

Sopor och avfall

Miljöbalken 15 kap. 11§ föreskriver att allt avfall skall samlas in och hanteras i enlighet med, av kommunen upprättad renhållningsordning och avfallsplan.


Av Stockholms Stad Trafikkontoret upprättad renhållningsordning och avfallsplan föreskrivs följande: ”Alla hushåll ska sortera sina förpackningar ur hushållssoporna. Förpackningar sorteras ut i fyra olika slag: glas (färgat och ofärgat), metall, papper, samt plast


Beträffande grovavfall säger renhållningsordningen följande; Grovavfall ska lämnas till av fastighetsinnehavaren anvisad plats inom fastigheten eller dess närhet. Enskilda hushåll kan även lämna sorterat grovavfall vid kommunens återvinningscentraler. Renhållningsordningen säger vidare att elavfall skall hållas skilt från övrigt avfall.


Vår förening har beslutat att följande skall gälla:

Följande fraktioner skall sorteras och läggas i separata uppsamlingskärl:


 • Hushållsavfall (påsen under diskbänken)
 • Förpackningar av färgat glas
 • Förpackningar av ofärgat glas
 • Förpackningar av plast
 • Förpackningar av metall
 • Förpackningar av papper och wellpapp
 • Tidningar, kataloger och tidskrifter
 • Alla eldrivna apparater, samt elektronikapparater, även de som har varit batteridrivna, läggs i uppsamlingskärlet. De apparater som är för stora för att få plats i uppsamlingskärlet (TV-apparater, Datorer m.m.) skall, av medlemmen själv, transporteras, eller låta transportera, till någon av de fyra återvinningscentraler, som kommunen har. Den närmaste ligger vid Årstafältets södra del intill Huddingevägen.
 • Lysrör
 • Glödlampor
 • Batterier


Grovavfall

Vår förening tillämpar följande rutiner för grovavfall: Två gånger per år beställer styrelsen en stor tom container,  två gånger i samband med vår –och höststädningen av mark -och grönytorna,  Då kan medlemmarna dumpa allt sitt grovavfall, utom el-avfall och miljöfarliga saker, i dessa containers.


Om någon medlem måste dumpa grovavfall mellan dessa tillfällen, måste egen transport ske till återvinningscentralen.


Om någon avfallsbehållare är överfylld och inte tömd TÄNK DÅ PÅ ATT INTE STÄLLA AVFALLSPÅSAR PÅ GOLVET för då fungerar inte hämtningen av avfallet. Ta hem påsen och vänta på att behållaren blir tömd.


Behållare för hushållsavfall är placerade bakom inkastluckor i ytterväggen på gårdshuset.


Behållare för förpackningar, tidningar och elavfall är placerade i källsorteringsrummet i gårdshuset.


Containers för grovavfall placeras på vändplanen.